[Archiwalny] Stare Lipiny, woj. mazowieckie - budynek mieszkalny (143,05 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz (tel. 22 7762103 )  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2016 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3 A, 05-200 Wołomin, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Poranek, Stare Lipiny, 05-200 Wołomin. 

Suma oszacowania wynosi 526 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 350 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 600,00 zł.   

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w kasie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie - Pawła Bukszewicza  przy ul.Warszawskiej 7 w Wołominie w gotówce lub na konto komornika Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA IV O.Warszawa 41 10201042 0000 8102 0009 3013 . 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz Kancelaria Komornicza, Warszawska 7, Wołomin, 05-200 Wołomin tel. 22 7762103 / fax. 22 7871738.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/262016

  

 

Numer oferty: L/21/N/12/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 350.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka