[Archiwalny] Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, ul. Tadeusza Makowskiego - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 sierpnia 2015 roku o godz. 10.30, sala nr 27 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą. Nieruchomość stanowi nieazbudowaną działkę położoną w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Tadeusza Makowskiego ( nr ew. 21/9) o powierzchni 1 649 m2.  Do działki doprowadzona sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna, sieć gazowa doprowadzona do wysokości skrzyżowania z ulicą Sybiraków.

Plan miejscowy lokalizuję przedmiotową nieruchomość w następującym konturze elementarnym: tereny usług rzemieślniczych z mieszkaniami – symbol w planie „16UR,M”.

Suma oszacowania wynosi 113 000,00 zł, zaś cena wywołania jest  równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 750,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  11 300,00 zł.  Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wskazując sygn. akt Km 5470/13) BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41203000451110000001692890.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby przystępujący do licytacji w imieniu i na rzecz  innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. 

Osoby przystępujący do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również w pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83.  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski ul. szczecińska 29, 74-200 pyrzyce tel.: 91 5760030 email: pyrzyce.kowalski@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/233660

Numer oferty: L/51/N/07/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 84.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka