[Archiwalny] Staszów, woj. świętokrzyskie, ul. Mickiewicza - lokal mieszkalny (44,70 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy w Sandomierzu posiadający kancelarię w Staszowie, przy ulicy Wschodniej 13/315 na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 Kwietnia 2014 r. o godz. 13:45  w  Sądzie  Rejonowym  w  Sandomierzu  VI  Zamiejscowym  Wydziale  Cywilnym  z siedzibą w Staszowie sala nr 133 odbędzie się I licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Staszowie przy ul. A. Mickiewicza 22  dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Sandomierzu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Staszowie prowadzi Księgę Wieczystą.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki / w.c. i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 44,70 m. kw. oraz przynależnej do lokalu piwnicy. Nieruchomość powyższa została oszacowana u trybie art, 948 kpc na kwotę: 105.250,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte  wartości  oszacowania  tj. kwotę: 78937,50 zł.  Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962  kpc  rękojmię  w  wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 10.525,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków  upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S. A. O/Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289. Zgodnie z przepisem art. §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tyIko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być  stwierdzone  dokumentem,  podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Osoby występujące  jako reprezentanci spółek prawa handlowego powinny posiadać wyciąg z KRS z bieżącego roku. Nieruchomość tą wolno oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 9;00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane warunki odmienne.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy w Sandomierzu posiadający kancelarię w Staszowie, Witold Heciak ul. Wschodnia 13/315, 28-200 STASZÓW tel.: 15 8642350; mail: staszow@komornik.plwww.komornikstaszow.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/122131

 

Numer oferty: L/86/N/02/14
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 78.937,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie