[Archiwalny] STudzionka, woj. śLąskie - nieruchomość zabudowana - II licytacja

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Tomasz Gleń Kancelaria Komornicza w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 65 zawiadamia na  podstawie art. 983 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu _11.12.2013_r. o godz. 1130 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina 14 sala nr   008 odbędzie się: 

D R U G A    L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I 

gruntowej  położonej w miejscowości Studzionka, przy ul. Robotniczej   posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.  Nieruchomość składa się działka gruntu o numerze 2246/270, o powierzchni 686 m2 zabudowana budynkami:

- budynek o numerze ewidencyjnym 891, o funkcji oznaczonej w kartotece budynków jako „mieszkalne“, parterowy z poddaszem, podpiwniczony,

- budynek o numerze ewidencyjnym 892, o funkcji oznaczonej w kartotece budynków jako „produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa“, parterowy z poddaszem, niepodpiwniczony, z garażem w bryle.

Oba budynki stanowią na dzień opisu i oszacowania  funkcjonalna i zwarta calosc z uwagi na fakt adaptacji budynku nr 892 na cele mieszkalne (uzupełnienie funkcji mieszkalnej budynku nr 891, polaczenie z budynkiem nr 891 oraz adaptacja pomieszczenia). Budynki nie mogą być z tego względu traktowane oddzielnie.

Powierzchnia użytkowa budynków wynosi 128,42 m2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  196.359,00 zł.    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie oszacowania tj. kwotę:    130.906,00  zł.   Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 19.635,90 zł. 

Rękojmia może być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika
nr.: 40 1050 1315 1000 0090 6906 0797   przy czym kwota rękojmii winna znajdować się na rachunku bankowym komornika  najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojm

Nieruchomość tą można oglądać od dnia 02.12.2013r. do 10.12.2013 r. w godz. 9.00 do 18.00
a dłużnicy winni umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w w/w terminie..

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć : dłużnik, komornik,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Osoby fizyczne nabywające nieruchomość do majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości.      Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.      Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Pszczynie Tomasz Gleń

Kancelaria Komornicza

43-200 Pszczyna ul. Zdrojowa 65

tel 32 447 18 05      www.komornik-pszczyna.pl

ING Bank Śląski SA O/Pszczyna nr 40 1050 1315 1000 0090 6906 0797

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/101989 

Numer oferty: L/15/N/11/13
Region:
  • śląskie
Cena: 130.906,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy
  • Dom
  • Działka