[Archiwalny] SUchedniów, woj. świętokrzyskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Tomasz Lewtak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej z siedzibą przy Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko Kamienna, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Suchedniów 26-130 Suchedniów, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Powierzchnia 0,2823 ha. Uwaga!!! Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 157 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 104 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 720,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddz. Skarżysko Kamienna 81102026290000940200904771.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Tomasz Lewtak Kancelaria Komornicza, 1-go Maja 49, Skarżysko Kamienna, 26-110 Skarżysko Kamienna tel. 41 2510107 / fax. 41 2510107.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/214021

Numer oferty: L/159/N/04/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 104.800,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka