[Archiwalny] Suwałki, woj. podlaskie, ul. Staszica - budynek handlowo-usługowy z częścią mieszkalną, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Bogdan Misiurek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 kwietnia 2014r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwaikach mającego siedzibę przy ul. Wary ńskiego 45, odbędzie się II licytacja: nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Staszica, na działkach o numerach geodezyjnych 30721/6. 30722/1, 30722/5 o powierzchni  łącznej 0.0667 ha, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym z częścią mieszkalną o powierzchni użytkowej według decyzji na użytkowanie: części usługowej 330.40m2, części mieszkalnej 78,82m2. dla której w Sądzie Rejonowym w Suwałkach Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta.

Wartość szacunkowa nieruchomości stanowi kwotę 1.007.370,00zł brutto. Cena wywołania 671.580,00zł brutto.

Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości 100.737.00zł. Osoby chętne do obejrzenia nieruchomości proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 566-24-70.

Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 10 kwietnia 2014r. o godz. 9:00.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub też przez złożenie dokumentu do zbiorów dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy' dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji, wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.I)                                                      

Bogdan Misiurek

Kancelaria Komornicza w Suwałkach                                                                                               

16-400 Suwałki Sejneńska 51 . r                                                                                                      

teł. 087 566-24-70, fax 563-20-29 e-mail: suwalki                                                                         

          

 

 

 

 

 

Numer oferty: L/12/N/02/14
Region:
  • podlaskie
Cena: 671.580,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy
  • Dom
  • Działka