[Archiwalny] Suwałki, woj. podlaskie - lokal mieszkalny (47,70 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-01-2014r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach ul. Waryńskiego 45 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow.47,70m2 ( 2 pokoje kuchnia łazienka i przedpokój , piwnica, II piętro ) wraz z udziałem do 56/1000 części w prawie użytkowania wieczystego i częściach wspólnych budynku, położonego: 16-400 Suwałki, Skłodowskiej 6, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 136 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 91 000,00 zł.  Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości   jednej  dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 650,00zł. Rękojmia powinna być złożona, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 80 93590002 0028 9450 2000 0001

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 8 7 562 60 53 Termin oględzin nieruchomości wyznaczyłem na dzień 21.01.2014r. o godz. 11.00. Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie, akta postępowania egzekucyjnego.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski

Kancelaria Komornicza Sejneńska 51/4, 16-400 Suwałki

tel. , fax 87 562 60 53 e-mail: suwalki.wasilewski@komornik.pl

www.komornik.suwalki.pl

 

Numer oferty: L/72/N/11/13
Region:
  • podlaskie
Cena: 91.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie