[Archiwalny] Suwałki, woj. podlaskie, ul. Daszyńskiego - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Bogdan Misiurek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2015 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach z siedzibą przy Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Daszyńskiego 9A, 16-400 Suwałki.

Opis nieruchomości:

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( art. 962 § 1 kpc ).

Suma oszacowania wynosi 148 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 870,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 13 9359 0002 0005 9213 2002 0002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

08.10.2015

09:40 - 09:55

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Bogdan Misiurek Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki tel. 875662470 / fax. 875632029.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/239947

Numer oferty: L/35/N/09/15
Region:
  • podlaskie
Cena: 111.525,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie