[Archiwalny] Suwałki, woj. podlaskie, ul. Kościuszki - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2015 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach z siedzibą przy Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Kościuszki 79, 16-400 Suwałki, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: lokal niemieszkalny - kondygnacja II i III ( 1 i 2 piętro ) o pow. 275,13 m2 . Piętro 1 - korytarz i dwa pokoje biurowe, Piętro 2 - część biurowa, komunikacja, pokoje biurowe, łazienka oraz część mieszkalna wraz z udziałem 18/100 w nieruchomości wspólnej oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 

Suma oszacowania wynosi 1.174.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 782.666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 117 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Suwałki Centrala 80 93590002 0028 9450 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

12.05.2015

12:00 - 12:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach mieszczącym się pod adresem: Waryńskiego 45, Suwałki, 16-400 Suwałki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Paweł Wasilewski

Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki

tel. 87 562 60 53 / fax. 87 562 60 53

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/211806

 

Numer oferty: L/30/N/04/15
Region:
  • podlaskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie