[Archiwalny] Suwałki, woj. podlaskie, ul. SObieskiego - budynek mieszkalny (152,40 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przv Sadzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-01-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego 45 odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu, obręb 0003 Suwałki o nr 31092 o pow.: 557m2 będącej w użytkowaniu wieczystym do dn. 12.08.2087r. i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. Budynek mieszkalny, murowany, parterowy z. poddaszem użytkowym, pow. zabudowy 99 m2. pow. użytkowa 152.40m2 położonej: 16-400 Suwałki. Sobieskiego, której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg

WIeczystych. Suma oszacowania wynosi 487 000,00zl. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 365.250,00zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 48 700 zł Rękojmia powinna być złożona, najpóźniej w dniu poprzedzającm
licytację w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 80 93590002 0028 9450 2000 0001.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 562 60 53. Termin  oględzin nieruchomości wyznaczyłem na dzień 21.01.2014r. o godz. 09.40. Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie, akta postępowania egzekucyjnego.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis
protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapka z akt postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/108107

Numer oferty: L/118/N/11/13
Region:
  • podlaskie
Cena: 365.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka