[Archiwalny] Świętochłowice, woj. śląskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Iwona Ochęduszko w sprawie egzekucyjnej  na podstawie art. 953 kpc w związku z art.955kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2013 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie z siedzibą przy Rostka 2, 41-500 Chorzów, pokój 306, odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika i oznaczonej jako: lokalu użytkowego położonego przy Wojska Polskiego, 41-600 Świętochłowice, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 4 750 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 562 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 475 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce bądź w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A Oddział w Chorzowie 86 1050 1243 1000 0022 6080 8742. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchojmości znajduje sie do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie

Iwona Ochęduszko

Kancelaria Komornicza w Chorzowie

Kościuszki 6, Chorzów, 41-500 Chorzów

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/102247

 

Numer oferty: L/11/N/11/13
Region:
  • śląskie
Cena: 3 562 500,00 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny