[Archiwalny] Syców, woj. dolnośląskie, ul. Matejki - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2013 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy   3   Maja   48/49,   56-400   Oleśnica,   pokój nr 16, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Matejki 20, 56-500 Syców, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opisnieruchomości:
Lokal mieszkalny w Sycowie przy ul. Matejki 20 o powierzchni 46,30 m2, środkowy, położony na II piętrze budynku - bloku wielorodzinnego - składajacy sie z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Ogrzewanie: centralne z lokalnej kotłowni. Dojazd do nieruchomości możliwy jest drogą miejską osiedlową. Lokal jest użytkowany jako mieszkaniowy.

Suma oszacowania wynosi 124 590,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 442,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 459,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin

Godziny oględzin

06.11.2013

11:00 - 11:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Tomasz Chynek

Kancelaria Komornicza, Młynarska 7, Oleśnica, 56-400 Oleśnica

tel. 71 721-84-40 / fax. 71 721-84-41

www.olesnicakomornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/97215

Numer oferty: L/15/N/10/13
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 93.442,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie