[Archiwalny] Wieleńko, gm. Szczaniec, woj. lubuskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-11-2013r. o godz. 09:45 w Sądzie Rejonowy w Świebodzinie 66-200 ŚWIEBODZIN, Park Chopina 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącą nieruchomość rolną niezabudowaną złożona, z działki o numerze ewidencyjnym 24 o powierzchni 13,68.36 ha (RV 0,5648 ha, ŁIV10.7961 ha, ŁV 1.0900 ha, Ls 0.8872 ha W 0,3455 ha). Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze. Dostęp do działki jest dobry i dogodny. Działka jest położona korzystnie i ma korzystny kształt (kwadrat). Działka jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem. Z gospodarczego punktu widzenia położenie gruntu jest korzystne, a istniejące sieci dróg (przechodzących przez gminę Szczaniec) powiązaną z drogami o znaczeniu krajowym i regionalnym jest elementem sprzyjającym w obsłudze transportowej. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: . Jest położona: 66-225 Szczaniec, Wieleńko, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW p. 

Suma oszacowania wynosi 244 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 183 525,00 zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości   jednej dziesiątej sumy   oszacowania,   to   jest 24 470,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotowce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze 49 10205402 0000 0602 0218 2160. Rękojmia winna być wpłacona co najmniej na 1 dzień roboczy przed wyznaczoną licytacja.

Zgodnie z art. 999 KPC prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdującej się na tej nieruchomości pomieszczeń. Zgodnie z przepisem art.976 §l kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz,14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 pok. 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapka z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkoda do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złoża dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 606-701-585. W dniu 13 listopada 2013 r. wolno oglądać nieruchomość od godziny 12:00 do godziny 12:30. Ponadto operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu również w kancelarii komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski,

ul. Kościelna 3, 66-200 Świebodzin tel. 68 452 33 99 kom. 606 450 589 fax 68 452 33 99

e-mail swiebodzin@e-komornik.com 

 

Numer oferty: L/144/N/10/13
Region:
  • lubuskie
Cena: 183.525,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka