[Archiwalny] Szczecin, Al.Piastów - lokal mieszkalny (48,80 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Leszek Wietchy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2013 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z siedzibą przy Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy Aleja Piastów 40, 71-065 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 143 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 340,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Nordea Bank Polska S. A. 31144011430000000010263638. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w kancelarii komorniczej w godzinach jej pracy wolno przeglądać operat szacunkowy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Leszek Wietchy Kancelaria Komornicza, S. Wyspaińskiego 39, Szczecin, 70-497 Szczecin tel. 913113890 / fax. 913113892

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/103055

 

Numer oferty: L/10/N/11/13
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 107.550,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie