[Archiwalny] Szczecin, woj. zachodniopomorskie, ul. Gołębia - budynek mieszkalny (udział), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie - Jan Woźniak na podstawie art. 953 kpc w sprawie przeciwko Ewie Bączkowskiej, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 09 czerwca 2015 r. o godz. 09:30 w  budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 2/3 części prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym z wbudowanym garażem, stanowiącym odrębny przedmiot własności położonej: Szczecin, ul. Gołębia, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę  wieczystą.

Przedmiotem licytacji jest udział 2/3 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 115 o pow. 513 m2 z obrębu 3085 Nad Odrą, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 267,65 m2, w zabudowie wolnostojącej z wbudowanym garażem, parterowy z użytkowym poddaszem, położonej w dzielnicy Szczecina - Żelechowo.

Suma oszacowania udziału 2/3 w nieruchomości wynosi 678.866,67 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 509.150,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67.886,67 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności BP SA I O/Szczecin 04 10204795 0000 9002 0138 2191 (przy wpłacie należy wpisać tytułem: wadium w sprawie KM 931R/13). Wpłaty należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu terminu z komornikiem, oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie - Jan Woźniak ul. Klonowica 1a, 71-241 Szczecin tel.: 91 4877061, 91 4861365 email: szczecin1@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/215332

Numer oferty: L/111/N/05/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 509.150,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka