[Archiwalny] Szczecin, woj. zachodniopomorskie, ul. Krótka - budynek mieszkalny (183,57 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu    07 października 2015r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali 136 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej numer ew. 58/2 i 59/2, obręb 2098 Pogodno, powierzchni 393,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym z użytkowym poddaszem i garażem, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 183,57 m2 i powierzchni zabudowy 126 m2, położonej: 71-052 Szczecin, ul.Krótka. 

Suma oszacowania wynosi 611 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 407 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 100,00 zł .Rękojmia powinna być złożona w gotówce na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy, uznanie na rachunku powinno nastąpić w dniu poprzedzającym licytację (wpłata zgodnie z przepisami KPC w brzmieniu obowiązującym do dnia 03 maja 2012 r.).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

Operat szacunkowy nieruchomość znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Santockiej 18/14 czynnej w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak Kancelaria Komornicza, Santocka 18/14, Szczecin, 71-113 Szczecin tel. 91 484 36 00 / fax. 91 484 22 28.

 

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/237581 

Numer oferty: L/10/N/09/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 407.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka