[Archiwalny] Szczecin, woj. zachodniopomorskie, ul. Słoneczne Wzgórze - budynek mieszkalny (udziały), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  10 września 2015 r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja udziałów  w nieruchomości gruntowej nr ew. 24/21 obręb 3081 Nad Odrą o powierzchni 1289 m2 (0,1289 ha), zabudowanej wolnostojącym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z wbudowanym garażem, o powierzchni zabudowy 185 m2, położonej:

Szczecin, ul. Słoneczne Wzgórze, na osiedlu Warszewo, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania każdego z udziałów 1/2 wynosi402.000,00 zł, zaś cena wywołania każdego z udziałów jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 301.500,00zł .Licytant przystępujący do przetargu każdego z udziałów 1/2 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania każdego z udziałów, to jest 40.200,00 zł .Rękojmia powinna być złożona w gotówce na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

Operat szacunkowy nieruchomość znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Santockiej 18/14 czynnej w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak Kancelaria Komornicza, Santocka 18/14, Szczecin, 71-113 Szczecin tel. 91 484 36 00 / fax. 91 484 22 28.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/227143

 

 

Numer oferty: L/32/N/07/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka