[Archiwalny] Szczecin, woj. zachodniopomorskie, ul. Tkacka - lokal użytkowy (154,39 m²), I licytacja

Opis

 

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w Szczecinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,   że   w   dniu: 25-09-2015 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie   z   siedzibą   przy Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, pokój 12,   odbędzie się pierwsza licytacja lokalu  położonego przy ul. Tkacka 66, 70-556 Szczecin. 

Suma oszacowania wynosi 386 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 289 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 600,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XIX o. Szczecin 07 14401143 0000 0000 1019 3745.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 24-09-2015r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości objęta jest podatkiem VAT, z związku z powyższym do kwoty nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Lokal składa się z hallu, sali bilardowej, bufetu, wc personelu, przedsionka, wc męskiego, wc damskiego, pomieszczenia porządkowego, magazynu mebli, magazynu (do lokalu przynależy pomieszczenie), o łącznej powierzchni 154,39mkw. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny przy ul. Narutowicza 19.

Operat szacunkowy biegłego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka Kancelaria Komornicza, L.Rayskiego 23, Szczecin, 70-442 Szczecin tel. 914223888 / fax.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/243065

 

Numer oferty: L/4/N/09/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 289.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy