[Archiwalny] Szczecin, woj. zachodniopomorskie, ul. Wita Stwosza - lokal mieszkalny (41,72 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

18 marca 2014 roku o godzinie 10:00

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny  znajdujący się przy ul. Wita Stwosza 2 w miejscowości Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Z prawem własności nieruchomości związany jest udział wynoszący 149/1000 wspólnej części budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętych księgą wieczystą KW.

Lokal mieszkalny posiada powierzchnię 53,15 m2, na którą składa się lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 41,72 m2 i piwnice nr 5 oraz nr 6 o łącznej powierzchni 11,43 m2.

Przedmiotowy lokal posiada dwa pokoje, kuchnię, łazienkę i przedpokój. Lokal położony jest na poddaszu w budynku jednopiętrowym z poddaszem użytkowym.

Suma oszacowania wartości nieruchomości wynosi: 130.400,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97.800,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych 00/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 13.040,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterdzieści złotych 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: BZ WBK 55 1090 1900 0000 0001 1007 4998.

W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić przed rozpoczęciem licytacji.

Nieruchomość można będzie oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomaszem Stefanowskim prowadzącym Kancelarię w Szczecinie przy ul. Szafera 188E ( tel. 399237105).

Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188E, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 399237105.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119834

 

 

Numer oferty: L/204/N/02/14
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 97.800,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie