[Archiwalny] Szczepocice Rządowe, woj. łódzkie - nieruchomość zabudowana, grunty, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Jerzy Radek na podstawie dyspozycji normy art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 czerwca 2015 roku o godzinie: 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku mającego siedzibę przy ul. Tysiąclecia nr 3, odbędzie się druga licytacja czterech nieruchomości położonych: 97-500 Radomsko. Szczepocice Rządowe na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu 0012 - Szczepocice Rządowe, gmina Radomsko następującymi numerami:

1)  132/4 o powierzchni: 0,3364 ha, w klasyfikacji sposobu korzystania figurującej jako: "grunty rolne zabudowane", dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW

2)   132/7 o powierzchni: 0,2897 ha, w klasyfikacji sposobu korzystania figurującej jako: "działka gruntu zabudowana”, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW

3)   132/11 o powierzchni: 0,2669 ha, w klasyfikacji sposobu korzystania figurującej jako: "użytki rolne", dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 77534

4)  132/12 o powierzchni: 0,2591 ha, w klasyfikacji sposobu korzystania figurującej jako: "grunty orne", dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę

Przedmiotem licytacji licytacji są:

1)  Nieruchomość gruntowa zabudowana:

a) budynkiem produkcyjnym murowanym, parterowym, niepodpiwniczonym, z dobudowaną częścią z blachy trapezowej o łącznej powierzchni użytkowej: 421,80 m wykorzystywanym jako hala produkcyjna do produkcji drutu, wyposażonym w instalacje: elektryczną (siła) i wentylacyjną oraz ogrzewanie - ciepło technologiczne, o dobrym stanie technicznym przedmiotowego budynku i średnim standardzie technicznym,

b) budynkiem produkcyjnym, wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, o konstrukcji stalowej o łącznej powierzchni użytkowej: 153,30 m wykorzystywanym jako hala produkcyjna do produkcji drutu, wyposażonym w instalacje: elektryczną (siła) i wentylacyjną oraz ogrzewanie - ciepło technologiczne, o dobrym stanie technicznym przedmiotowego budynku i średnim standardzie technicznym,

c/ o/c. 55 - letnim budynkiem magazynowym, drewniany, parterowym, o powierzchni użytkowej: 81.90 m o dachu krytym eternitem, wyposażonym w instalacje: elektryczną,

d) ok. 55 - letnim budynkiem magazynowym, drewniany, parterowym, bez podpiwniczenia, o powierzchni użytkowej: 82,60 m , o dachu krytym eternitem, wyposażonym w instalacje: elektryczną.

e) 8 - letnim budynkiem magazynowym, o konstrukcji stalowej, stanowiącym obiekt wolnostojący, o powierzchni użytkowej: 24,70 m , wyposażonym w instalacje: elektryczną,

f)  budynkiem wiaty magazynowej, o powierzchni użytkowej: 133,10 m ", wyposażonym w instalacje: elektryczną, stanowiącym obiekt oparty o sąsiednie budynki, o konstrukcji mieszanej: ściana tylna wykonana jest z desek, zaś front budynku na całej szerokości stanowi brama stalowa, dwuskrzydłowa rozsuwana, o dachu częściowo krytym eternitem - w jego niższej części

g) budynkiem wiaty magazynowej o konstrukcji stalowej ścianach wykonanych z przezroczystych płyt polistyrenowych, o powierzchni użytkowej: 34,50 m , nieruchomość o łącznej powierzchni 3.364,00 m od strony drogi i częściowo od strony zachodniej ogrodzona płotem z siatki stalowej opartej na słupkach stalowych teren nieruchomości w znacznej części jest utwardzony betonem wylewanym, w południowej części nieruchomości znajduje się parking wykonany na potrzeby firmy, nieruchomość wykazuje rezerwę terenu pod jej dalszą rozbudowę, łączna powierzchnia obiektów do wynajęcia: 931.90 m nieruchomość posiada wspólny wjazd z odrębną nieruchomością obejmującą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 0012 - Szczepocice Rządowe, gmina Radomsko, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę wieczystą.

Czynnikami obniżającymi wartość nieruchomości są przede wszystkim przestarzałość konstrukcji części naniesień budowlanych, nie najlepszy stan dróg dojazdowych o nie najlepsza infrastruktura techniczna nieruchomości

2)  Nieruchomość gruntowa zabudowana:

a) budynkiem hali produkcyjnej, wykonanej z pustaków gazobetonowych oraz bloczków silikatowych (stanowiących budulec ścian zewnętrznych), o betonowych fundamentach, złożonej z trzech przyległych do siebie budynków, stanowiących jednolitą całość produkcyjną, obejmującą część produkcyjną, socjalną i biurową, wykorzystywanym do produkcji drutu, o łącznej powierzchni użytkowej: 846,90 m wyposażonym w instalacje: wewnątrz hali: elektryczną (siła) i wentylacyjną oraz ogrzewanie - ciepło technologiczne, zaś w części socjalno - biurowej: elektryczną, wodnokanalizacyjną, ogrzewanie elektryczne, o dobrym stanie technicznym przedmiotowego budynku i dobrym oraz częściowo średnim standardzie technicznym,

b) budynkami trzech kontenerów biurowych, o konstrukcji stalowej, każdy o powierzchni użytkowej: 15,00m , z których dwa zostały dostawione do hali produkcyjnej a trzeci umiejscowiono pod wiatą, wyposażonym w instalację elektryczną,

c) budynkiem wiaty magazynowej, o konstrukcji stalowej, dobudowanej do hali od strony drogi, o powierzchni użytkowej: 96,50 m , obejmującej murowaną część socjalną (szatnię) o powierzchni użytkowe : 18,20 m 2 na działce znajduje się również studnia głębinowa o głębokości ok. 30 metrów nieruchomość jest ogrodzona od drogi i częściowo od strony wschodniej siatką stalową wspartą na słupkach stalowych, zaś w pozostałej części - ogrodzenie stanowią przęsła betonowe prefabrykowane nieruchomość w znacznej części terenu jest utwardzona betonem wylewanym, zaopatrzona została w przyłącze: elektryczne, do części biurowo - socjalnej doprowadzone jest przyłącze wodociągowe od studni głębinowej oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej lokalnej (własne szamba)łączna powierzchnia użytkowa obiektów do wynajęcia: 988.40 m

3) Nieruchomość gruntowa  niezabudowana: dotychczas trwale niezagospodarowana, stanowi rezerwę pod przyszłe inwestycje

4) Nieruchomość gruntowa zabudowana:

a)  ok. 8 - letnim budynkiem hali produkcyjnej, dwunawowym, wolnostojącym, parterowym, bez podpiwniczenia, o konstrukcji mieszanej (budynek hali o konstrukcji stalowej, ściany z płyt warstwowych, a ściany węzła socjalno - biurowego wykonane są z pustaków Unimax), o łącznej powierzchni użytkowej części produkcyjnej: 914,00 m i części socjalno - biurowej: 144,11 m , wykorzystywanym jako hala produkcyjna do produkcji drutu i wyrobów z drutu, wyposażonym w instalacje: elektryczną (siła) i wentylacyjną, wodno - kanalizacyjną i grzewczą w postaci ogrzewania elektrycznego i klimatyzacji, oraz ogrzewania hali ciepłem technologicznym, o bardzo dobrym stanie technicznym przedmiotowego budynku i takowym standardzie technicznym, na budynku zawieszono lampy oświetlające teren

b)  ok. 7 - letnim kontenerowym budynkiem stacji transformatorowej SN / Nn. o konstrukcji stalowej, usytuowanym w północnej części działki powyżej hali produkcyjnej, będącej stacją typu MRw - bpp - 4B20 / 2 / 800 z dwoma transformatorami 15 kV / 0,4 kV o mocy 800 kVA, przeznaczoną do zasilania obiektem przemysłowych w energię elektryczną , wyposażoną w rozdzielnicę średniego napięcia w izolacji Sf'6. rozdzielnicę niskiego napięcia stanowi panel typu PSTS wyposażony w układ pomiaru pólpo średnie go po stronie niskiego napięcia, o całkowitej powierzchni zabudowy: 15,60 m , wyposażonym w instalację: wentylacyjną, nieruchomość jest ogrodzona płotem złożonym wzdłuż granic: wschodniej, zachodniej i północnej z elementów betonowych prefabrykowanych (pełnych), od strony północnej znajduje się brama dwuskrzydłowa stalowa, usytuowana blisko działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 132/8, na której jest ustanowiona służebność drogowa nieruchomość w znacznej części terenu jest utwardzona betonem wylewanym, zaopatrzona została w przyłącze: elektryczne , do części biurowo - socjalnej doprowadzone jest przyłącze wodociągowe od wodociągu gminnego i przyłącze kanalizacji sanitarnej lokalnej (własne szamba).

Łączna powierzchnia użytkowa obiektów do wynajęcia: 1.058.11 m 2 wszystkie nieruchomości położone w miejscowości Szczepocice Rządowe w odległości ok. 4 km od miasta Radomska, blisko obrębu Dąbrówka, przy drodze biegnącej przez wieś, usytuowane są w bliskim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej oraz warsztatów produkcyjno - usługowych, dostępność komunikacyjna nieruchomości, ich lokalizacja i sąsiedztwo z uwzględnieniem uwarunkowań przeznaczenia na cele działalności gospodarczej - oceniono jako dobre, dojazd do nieruchomości następuje z drogi o nawierzchni asfaltowej, wyposażonej w linię energetyczną i telefoniczną oraz wodociąg gminny, kanalizacja sanitarna jest lokalna (własne szamba), nieruchomości posiadają dostęp komunikacyjny do głównych arterii drogowych powiatu radomszczańskiego nieruchomości posiadają foremne kształty zbliżone do prostokąta niniejsze nieruchomości z uwagi na swe właściwości stanowią łącznie tzw.: nieruchomość przemysłowa traktowana jako zorganizowana i funkcjonalna całość, dlatego przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie wszystkie cztery nieruchomości stan prrawny nieruchomości:

*     w działach I - Sp ksiąg wieczystych zarejestrowanych figurują wpisy nieodpłatnej służebności drogi, ustanowionej na rzecz każdoczesnych właścicieli działek, identyfikowanych poprzez wskazane dokumenty, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez sąsiadującą działkę, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Szczepocice Rządowe, gmina Radomsko numerem: 132/8, dla której urządzona została  księga wieczysta

*    działy IV ksiąg wieczystych urządzonych dla licytowanych nieruchomości są obciążone zapisami hipotek

Suma oszacowania całej tzw. "nieruchomości przemysłowej", obejmującej wszystkie cztery powyżej opisane nieruchomości wynosi łącznie: 2.567.699,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/g sumy oszacowania tej nieruchomości i wynosi: 1.711.799.33 zł. Przystępujący do licytacji są zobowiązani złożyć w myśl przepisu art. 962 KPC rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 236.769,90 zł

Przy czym:

ad. 1). Suma oszacowania nieruchomości opisanej w pkt 1). wynosi 479 013,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi: 319.342.00 zł. Przystępujący do licytacji są zobowiązani złożyć w myśl przepisu art. 962 KPC rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47.901,30 zł

ad. 2). Suma oszacowania nieruchomości opisanej w pkt 2). wynosi 668 238,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi: 445.492.00 zł. Przystępujący do licytacji są zobowiązani złożyć w myśl przepisu art. 962 KPC rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66.823,80 zł.

ad. 3). Suma oszacowania nieruchomości opisanej w pkt 3). wynosi 59 172,00 zł, zaś cena wywołania jest równa sumy oszacowania nieruchomości i wynosi: 39.448.00 zł. Przystępujący do licytacji są zobowiązani złożyć w myśl przepisu art. 962 KPC rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.917,20 zł.

ad. 4). Suma oszacowania nieruchomości opisanej w pkt 4). wynosi 1.361.276,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi: 907.517.33 zł. Przystępujący do licytacji są zobowiązani złożyć w myśl przepisu art. 962 KPC rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, to jest 136.127,60 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Bełchatowie 70 10203958 0000 9702 0095 1434

-    najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w licytacji nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radomsku przy Tysiąclecia 3 można przeglądać operat szacunkowy licytowanej nieruchomości, odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką sytuacyjno - wysokościową i mapą ewidencyjną nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy                              

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Jerzy Radek

Kancelaria Komornicza w Radomsku 97-500 Radomsko Reymonta 62 tel. 0446839548 e-mail: radomsko@komornik.pl

 

Numer oferty: L/217/N/05/15
Region:
  • łódzkie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny