[Archiwalny] Szczucin, woj. małopolskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie z siedzibą przy Jakuba Bojki 2,     33-200   Dąbrowa   Tarnowska,  pokój 213, odbędzie   się   pierwsza   licytacja   nieruchomości  położonej przy Radomyślska , 33-230   Szczucin, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 270 003,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 202 502,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Jerzy Streb Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14, Dąbrowa Tarnowska, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. 14 642 35 40 / fax. 14 642 35 40

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/94114

 

Numer oferty: L/14/N/10/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 202.502,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom