[Archiwalny] Szydłowice, gm. Lubsza, woj. opolskie - nieruchomość zabudowana (udziały), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-10-2015r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się    pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości   przedmiotem licytacji jest nieruchomość, stanowiąca grunt oddany w użytkowanie wieczyste oraz budynki, obiekty i urządzenia towarzyszące stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, położona w Szydłowicach, gminie Lubsza. Znajdujące się na nich budynki wraz z towarzyszącymi budowlami i urządzeniami są pozostałością po dawnej bazie sprzętowo-transportowej SKR. Na nieruchomości realizowane są dwie różnorodne funkcje – mieszkalna i gospodarcza – nie odgrodzone i formalnie nie wyodrębnione.

Dawny budynek administracyjny, o powierzchni użytkowej 96,20 m2, został adaptowany i jest użytkowany jako dom jednorodzinny, aktualnie w średnim stanie techniczno użytkowym. Budynek mieszkalny, wraz z najbliższym otaczającym go terenem, nie odgrodzonym od reszty nieruchomości, spełnia funkcję nie wydzielonej posesji mieszkalnej. Pozostałe na nieruchomości budynki – magazynowo-warsztatowe, o łącznej powierzchni użytkowej 780,85 m2,oraz teren – przeciętnie zagospodarowany, wyposażony w nawierzchnie asfaltowe i betonowe, wraz z urządzeniami, są wykorzystywane jako miejsce składowania, sortowania i ograniczonego przetwarzania odpadów. Na znacznej powierzchni tej części nieruchomości zgromadzono duże ilości odpadów, w tym ok. 300 t. bezużytecznych śmieci, istotnie obniżające użyteczność terenu posesji – do usunięcia.

Suma oszacowania udziału  1/2 wynosi 252 050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     189 037,50zł.

Suma oszacowania udziału  1/2 wynosi 252 050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     189 037,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu jednego z udziału powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania 1/2 udziału , to jest 25 205,00zł natomiast licytant przystępujący do przetargu dwóch udziałów  powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania całej nieruchomości 50 410,00zł.

Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37102036680000510200944132 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00  do godz.12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w  Brzegu przy ul. B. Chrobrego 33 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem  licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk ul. Bolesława Chrobrego 33, 49-300 Brzeg tel./fax: 77 416 27 14 e-mail: brzeg1@komornik.pl

Link do lokalizacji: http://brzegkomornik.pl/obwieszczenie-o-pierwszej-licytacji-nieruchomosci-nr-kw-op1b000226235/

 

Numer oferty: L/30/N/10/15
Region:
  • opolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny