[Archiwalny] Szyleny Kolonia, woj. warmińsko-mazurskie - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2014 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Braniewie z siedzibą przy Sądowa 1, 14-500 Braniewo, pokój 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Szyleny Kolonia, 14-500 Braniewo, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 298 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 199 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 880,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Odz. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Braniewie mieszczącym się pod adresem: Sądowa 1, Braniewo, 14-500 Braniewo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Braniewie

Marek Karpiński

Kancelaria Komornicza, Morska 21B, Braniewo, 14-500 Braniewo

tel. 55 243 27 00 / fax.

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/160082

Numer oferty: L/18/N/09/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 199.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie