[Archiwalny] Tarnów Strusina, woj. małopolskie, ul. Mościckiego - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-04-2015 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie z siedzibą przy Jarosława Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Mościckiego, Tarnów Strusina, 33-100 Tarnów, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 1 047 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 785 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 104 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 73 1240 5194 1111 0010 4316 9277.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie

Robert Iwanicki

Kancelaria Komornicza, Jarosława Dąbrowskiego 8, Tarnów, 33-100 Tarnów

tel. 14 656 99 88 / fax. 14 656 99 88

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/208526

 

Numer oferty: L/132/N/03/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 785.625,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka