[Archiwalny] Toporzysko, woj. kujawsko-pomorskie, nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marek Gajda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2015 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu z siedzibą przy Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, pokój 415, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Toporzysko, 87-134 Zławieś Wielka.

Suma oszacowania wynosi 272 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 204 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Toruniu 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marek Gajda Kancelaria Komornicza, Prosta 35, Toruń, 87-100 Toruń tel. (56) 655 13 13 / fax. (56) 655 13 13 wew.103.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/239976

 

Numer oferty: L/46/N/09/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 204.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka