[Archiwalny] Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Kręta - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marek Gajda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu z siedzibą przy Mickiewicza   10/16,   87-100   Toruń,   pokój   418,   odbędzie   się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Kręta 62, 87-100 Toruń, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 232 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 154 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Toruniu 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Marek Gajda

Kancelaria Komornicza, Prosta 35, Toruń, 87-100 Toruń

tel. (56) 655 13 13 / fax. (56) 655 13 13 wew.103

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/204092

 

Numer oferty: L/142/N/02/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 154.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie