[Archiwalny] Trzebnice, woj. dolnośląskie - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Jacek Gołębiowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-08-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy  ul.  Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój XIII,   odbędzie   się   pierwsza   licytacja   nieruchomości   położonej przy Trzebnice, 59-140 gm. Chocianów, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 155,20 m2, w tym: 4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, holl, korytarz, kotłownia i 2 pomieszczenia przynależne oraz udział 3193/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu (działka nr 242/7 oraz części wspólne budynku i urządzenia. 

Suma oszacowania wynosi 186 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA LUBIN 92 1090 2082 0000 0005 4600 0060.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Jacek Gołębiowski Kancelaria Komornicza, ul. Odrodzenia 18, Lubin, 59-300 Lubin tel. 76 7461807 / fax. 76 7461809.

 

 

Numer oferty: L/174/N/06/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 139.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie