[Archiwalny] Turawa, woj. opolskie, Planetorza - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Joanna Krobicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2014 o godz. 13:10 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu z siedzibą przy Ozimska 60 A, 45-368 Opole, pokój 17, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Planetorza, 46-045 Turawa, dla której Sąd Rejonowy W Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 480 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 360 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP I O. Opole 61 10203668 0000 5702 0284 0726.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Joanna Krobicka

Kancelaria Komornicza, Kołłątaja 16/1, Opole, 45-064 Opole

tel. 774418417 / fax. 774418435

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/159040

Numer oferty: L/74/N/08/14
Region:
  • opolskie
Cena: 360.150,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka