[Archiwalny] Turowa WOla, woj. łódzkie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga, na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 17 czerwca 2015 roku o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Wydziale Cywilnym z siedziba przy ul.Krakowskiej 22B w Rawie Maz. odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w Turowej Woli gm. Kowiesy powiat skierniewicki, w obszarze dla którego nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zaś w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Kowiesy nieruchomość oznaczono: działka 116: obszar zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obszarach zabytkowych, pozostałe działki: tereny rolne, zespołu  pałacowo - parkowego z gospodarstwem rolnym o łącznej powierzchni 18,91 ha w/g ewidencji gruntów, 18,95 ha w/g treści Księgi Wieczystej: działki nr 116 o pow. 11,69 ha  zabudowanej ogrodzonym zespołem pałacowo parkowym, w tym dworem klasycznym z przełomu XVIII i XIX wieku o pow. użytkowej 356,23 m2 i stajnią, ogrodzonych murem z kamienia i zajmujących obszar ok. 4,50 ha, na pozostałej części stanowiącej grunty rolne, las, pastwiska, grunt pod stawami i drogę wewnętrzną, działek nr 129 o powierzchni 3,80 ha, nr 127/1 o powierzchni 0,08 ha i nr 130 o powierzchni 1,13 ha stanowiących grunt rolny oraz działki nr 131 o powierzchni 2,25 ha stanowiącej grunt rolny oraz pastwisko. Budynek dworu oraz park przydworski wpisane są do rejestru zabytków. Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą  prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.382.200,00  zł.  Rękojmia wynosi  138.220,00 zł. Ceną wywołania w pierwszej licytacji jest 3/4 sumy oszacowania:  1.036.650,00 zł.

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w czwartki 4 i 11 czerwca 2015 r. w godzinach 12-15 zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji  winni  przystąpić  oboje  małżonkowie, bądź  jeden z małżonków  posiadający  pełnomocnictwo  drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do: Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga ul. Konstytucji 3 Maja 9 b (ii piętro), 96-200 Rawa Mazowiecka tel.: 46 8143919 mail: rawa.mazowiecka@komornik.p

Numer oferty: L/39/N/06/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 1.036.650,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny