[Archiwalny] Turza Śląska, woj. śląskie, ul. Mszańska - budynek produkcyjny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Aleksandra Michalak - Tłomak Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2014 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 16, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Mszańska, Turza Śląska, 44-351 Gorzyce.

                                      P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A

nieruchomości   położonej   w   miejscowości   Turza   Śląska   przy ul. Mszańska, arkusz mapy 6, działki nr 669/63, 671/63, o powierzchni 5030 m2 posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wodzisławiu Śląskim. Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntowych, o regularnych prostokątnych kształtach, tworzących gospodarczą całość. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem produkcyjnym. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć elektryczną z własnym transformatorem, wodociągową, telefoniczną, kanalizacyjną deszczową. Na działce znajduje się szambo. Nieruchomość jest ogrodzona płotem z siatki stalowej, place utwardzone asfaltem i tłuczniem. Budynek produkcyjny położony na nieruchomości jest obiektem wolnostojącym, składającym sie z kilku części o zwartej bryle, częściowo powiązany ze sobą komunikacją wewnętrzną. Części produkcyjne i magazynowe sa parterowe niepodpiwniczone, część socjalno - biurowa jest piętrowa, podpiwniczona. Budynek wybudowany w technologii mieszanej, w latach 70 - tych XX w., przebudowany w latach 1989 i 1998. Powierzchnia budynku 2188,9 m2. Opis konstrukcji budynku:- fundamenty: żelbetowe, -ściany piwnic: z cegły pełnej, -ściany nadziemia: z pustaków żużlobetonowych, ocieplone styrosupremą,-ściany działowe: z cegły dziurawki i z cegły pełnej, -stropy: płyta żelbetowa wylewana nad piwnicą, płyty kanałowe żelbetowe, - dach: wiązary kratownicowe drewniane, kryte blachą trapezową, -posadzki: płytki ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych, w hali posadzki betonowe malowane, w pomieszczeniach biurowych parkiet, wykładziny dywanowe i pcv, -okładziny: płytki ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych, -schody: klatka z elementów stalowych z oknami pcv, stopnice betonowe, -okna: pcv w pomieszczeniach biurowych i częściowo ( 6 szt.) w hali, pozostałe drewniane zespolone, -drzwi: drewniane, płytowe, pcv wejściowe (5 szt ), bramy stalowe, -tynki: cementowo -wapienne, brak tynków zewnętrznych na połowie elewacji, -rynny i rury spustowe: pcv i metalowe, -parapety: pcv i metalowe, -instalację: komputerowa w biurach i w hali, c.o. z piecami na węgiel:150 kW i 50 kW, grzejniki rurowe i favira, elektryczne podgrzewacze c.w.u., elektryczna ( oświetlenie i siła ) z własnym kondensacyjnym systemem podtrzymującym, wodna, kanalizacyjna do szamba, powietrzna wyciągowa ( 4 wentylatory wyciągowe w oknach), oświetlenie zewnętrzne z instalacją zmierzchową.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.401.000,00 zł + VAT Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.050.750,00 zł + VAT Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 140.100,00 zł w jeden z następujących sposobów: - w gotówce, w kancelarii komornika do dnia 01.10.2014r. godz. 15.00 - przelewem na rachunek bankowy w 27 1020 2472 0000 6802 0120 8818 PKO BP S.A. O/Rybnik uznanym najpóźniej do godziny 15,00 dnia poprzedzającego licytację; - w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godziny 15,00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmii Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość   tą   można   oglądać   od   dnia   wywieszenia   niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.   Prawa   osób   trzecich   nie   będą przeszkodą do przeprowadzenia   licytacji   i   przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych   przedmiotów   razem   z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

 

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim

Aleksandra Michalak - Tłomak

Kancelaria Komornicza, Św. Jana 16, Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski

tel. 324551354 / fax. 324551354

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/156136

 

Numer oferty: L/55/N/08/14
Region:
  • śląskie
Cena: 1.050.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny