[Archiwalny] Tuszyma, woj. podkarpackie - budynek mieszkalny (139,00 m²), II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Andrzej Janusz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-11-2013 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy Kościuszki 15, 39-300 Mielec, pokój 5, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy, 39-321 Tuszyma, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą

Opis nieruchomości:
prawo własnosci nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tuszymie , Gmina Przecław, składającej się z działki nr 2622/1 o pow.1955 m.kw zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow.użytkowej 139,00 m.kw oraz budynkiem garażowym o pow. zabudowy 54,00 m.kw

Suma oszacowania wynosi 313 299,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 208 866,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Andrzej Janusz Kancelaria Komornicza, Kościuszki 18, Mielec, 39-300 Mielec tel. 17-773-11-25 / fax. 17-73-11-25.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/99273
Numer oferty: L/135/N/10/13
Region:
  • podkarpackie
Cena: 208.866,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka