[Archiwalny] Tychy, woj. śląskie, ul. Przemysłowa - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik  Sądowy  Przy  Sądzie  Rejonowym  w  Tychach  zawiadamia  na  podstawie  art. 953  kpc  w  związku z art.955 kpc,  że  w  dniu 28-03-2014 o godz. 10:00  w  budynku Sądu  Rejonowego  w  Tychach  z  siedzibą  przy Budowlanych  33,  43-100 Tychy, pokój 101, odbędzie się licytacja: lokalu mieszkalnego położonej w Tychy przy ul. Przemysłowa 5 posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Rejonowego. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 115 000,00 zł, Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę 86 250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, na konto komornika 68 1050 1399 1000 0090 7278 1728,w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tychach

Joanna Kowalska

Kancelaria Komornicza

ul. Budowlanych 35, 43-100 Tychy

tel. 32 780 30 90 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/122515

 

Numer oferty: L/89/N/02/14
Region:
  • śląskie
Cena: 86.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie