[Archiwalny] Ujrzanów, woj. mazowieckie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Adam Obłoza, mający kancelarię w Siedlcach przy ul.Czerwonego Krzyża 21, (wejście od ul. Asłanowicza) na podstawie art. 953 kpc, art. 955 kpc,  podaje do publicznej  wiadomości, że w dniu  17-06-2015 r. o godz. 14.40, w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę przy ul. Bpa I. Świrskiego 17, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako: - prawo własności  nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki gruntu o nr ew. 1046/10, 1046/11, 1046/12, 1046/13, 1046/14, 1046/15, 1046/16, 1046/17, 1046/18 o łącznej pow. 0,3981 ha, położonej w miejscowości Ujrzanów, gmina Siedlce, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.

Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi:178.600,00zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:133.950,00zł, Wysokość rękojmi wynosi 1/10 ceny oszacowania i wynosi:17.860,00zł   

Zgodnie z brzmieniem art. 962 kpc  przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Siedlcach 81 10204476 0000 8902 0016 8732 (dowód wpłaty rękojmi należy okazać przed licytacją). Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia takiego nie przedstawiły.   

 W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Siedlcach przy ul. Bp.Świrskiego 17 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać także w siedzibie kancelarii w godzinach jej urzędowania tj. pn.-pt. w godz. od 8:00 do 16:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Adam Obłoza Kancelaria Komornicza w Siedlcach 08-110 Siedlce,  ul.Czerwonego Krzyża 21 tel. 25 632 41 69  e-mail: sekretariat@ksradamobloza.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/223518

Numer oferty: L/176/N/05/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 133.950,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka