[Archiwalny] Łukawica, woj. podkarpackie - nieruchomość komercyjna, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Jarosławiu   Marcin   Saramaga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-10-2013 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu z siedzibą przy Mickiewicza 24/-, 37-600 Lubaczów, pokój 3, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego  położonej przy Łukawica, 37-610 Narol , dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Lubaczowie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 1 286 609,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 857 739,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 128 660,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 41 1240 2584 1111 0000 3946 0631. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Marcin Saramaga Kancelaria Komornicza, Unii Lubelskiej 6, Lubaczów, 37-600 Lubaczów tel. 16 6322023 / fax. 16 6322023.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/96696

 

Numer oferty: L/41/N/10/13
Region:
  • podkarpackie
Cena: 857.739,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny