[Archiwalny] Unisław, woj. kujawsko-pomorskie, budynek mieszkalny (133,45 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie Marcin Robert Gajda na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-03-2014r.r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmnie mającego siedzibę przy ul. Toruńska 3 w sali nr 111, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej: geodezyjnie oznaczona zabudowana działka gruntu nr 760/1 o pow. 1000m2   wraz   z   postawionym na niej budynkiem mieszkalnym (nie w pełni jeszcze wykończonym) o pow. użytkowej mieszkania 133,45m2, oraz garażu 24,1 m2 i kotłowni 4,15m2 wraz z infrastrukturą techniczną położonej: 86-260 Unisław, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 398 000,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 265 333.33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39.800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Toruniu 83 11301075 0002 6116 4490 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie Marcin Robert Gajda Kancelaria Komornicza w Chełmnie 86-200 Chelmno, ul. Poprzeczna 27a lei. (56) 679-03-15 e-mail: chelmno@komarnik.pl

 

Numer oferty: L/108/N/02/14
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 265.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka