[Archiwalny] Wąglany gm. Białaczów, woj. łódzkie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie Wiesław Masłowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu ll-12-2013r. o godz. 14:30 w Sąd Rejonowy w Opocznie 26-300 Opoczno, ul.Biernackiego 20 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość rolna zabudowana - działka nr 1018 o pow. 2,4872  położonej: gm. Białaczów, wieś Wąglany,dla której Sąd Rejonowy w Opocznie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.  

Suma oszacowania wynosi 272 590,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 204 442,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 259,Q0zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. O/Piotrków Tryb. 43 10203916 0000 0202 0082 5125 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące .egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

prz. Sądzie Rejonowym w Opocznie

Wiesław Masłowski

Kancelaria Komornicza w Opocznie

26-300 Opoczno Piotrkowska 59ctel. 44755-33-10 fax:447553383 e-mail: opoczno@komomik.pl

 

Numer oferty: L/114/N/11/13
Region:
  • łódzkie
Cena: 204.442,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Gospodarstwo