[Archiwalny] Wałcz, woj. zachodniopomorskie, ul. Nakielno - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

 

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Wałczu   Grzegorz   Wołodkowicz   na   podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2014 o godz. 11:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wałczu I Wydział Cywilny, ul. Bydgoska 13, 78-600 Wałcz, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Nakielno 44A, 78-600 Wałcz, dla którego Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 106 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 600,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię we wskazanej wysokości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmia powinna być złożona w gotówce na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK SA II Oddział w Pile 25 1090 1320 0000 0001 1254 9593.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałczu

Grzegorz Wołodkowicz

Kancelaria Komornicza, Kościelna 2, Wałcz, 78-600 Wałcz

tel. 672509256 / fax. 672509256

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/162366

Numer oferty: L/103/N/08/14
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 70 666,67 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie