[Archiwalny] Warszawa, ul. 11 Listopada - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Ewa Młyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z siedzibą przy Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, pokój 538, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy 29 Listopada 3c, 00-465 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 331 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 248 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 190,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank SA 10150023671223600000040000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia mieszczącym się pod adresem: Marszałkowska 82, Warszawa, 00-517 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia

Ewa Młyńska

Kancelaria Komornicza, ul. Dzika 15, Warszawa, 00-172 Warszawa

tel. 226290765 / fax. 226290765

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/204825

Numer oferty: L/183/N/02/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 248.925,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie