[Archiwalny] Warszawa, ul. Gotarda - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Andrzej Goluch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2013 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy Ogrodowa 51 a, 00-893 Warszawa, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy ul.Gotarda 1, 02-683 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiącego odrębną nieruchomość składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, o pow. 53,45 m.kw. (VII p.) Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą mieszkania  - wartość służebności 256 940, 00 zł. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 400 860, 00 zł bez uwzględnienia służebności i na kwotę 143 920, 00 zł z uwzględnieniem służebności. Wartość pozostawionej w mocy służebności - 256 940, 00 zł - zostanie zaliczona na cenę  nabycia.   Suma   oszacowania   nieruchomości wynosi 400 860,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 300 645,00 zł. 

Suma oszacowania wynosi 400 860,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 300 645,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 086,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XI O/Warszawa 69 1020 1169 0000 8102 0016 9219.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: Ogrodowa 51 a, Warszawa, 00-893 Warszawa. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Andrzej Goluch

Kancelaria Komornicza, Rakowiecka 36, Warszawa, 02-532 Warszawa

tel. 22 606-39-00 / fax. 22 606 39 00

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/97402

 

Numer oferty: L/62/N/10/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 300.645,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie