[Archiwalny] Warszawa, ul. Grenadierów - lokal mieszkalny (117,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Ireneusz Grzegorz Grobelny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy ul.Terespolska 15a, 03-813 Warszawa, pokój P20, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Grenadierów 29, 04-052 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 900000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 675000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank SA 53150020801220800003910000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: ul.Terespolska 15a, Warszawa, 03-813 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Ireneusz Grzegorz Grobelny Kancelaria Komornicza, ul.Targowa 33, Warszawa, 03-728 Warszawa tel. 226180636 / fax.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119011

Numer oferty: L/57/N/02/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 675.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie