[Archiwalny] Warszawa, ul Rosoła - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 09-01-2014 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy Ogrodowa 51A, 00-951 Warszawa, pokój 225, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Rosoła Jana 42, 02-786 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 453 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 339 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 21 10201026 0000 1302 0190 1024.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: Ogrodowa 51A, 00-951 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:

Obwieszczenie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Michał Kacperski

Kancelaria Komornicza, Puławska 108/112, Warszawa, 02-620 Warszawa

tel. / fax. tel.: 22 2537231

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/106473

Numer oferty: L/115/N/11/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 339.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie