[Archiwalny] Warszawa, ul Świętojańska - lokal mieszkalny (66,04 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Marcin Brojek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-02-2014 o godz. 14:30 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny, ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Świętojańska  00-266 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 671 632,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 503 724,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 163,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Peako SA XV Oddział Warszawa 81 1240 2887 1111 0010 3054 6094.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny, ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Marcin Brojek Kancelaria Komornicza, Polna 48, Warszawa, 00-644 Warszawa tel. 22 636 03 70 / fax. 22 636 03 68

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/115216

Numer oferty: L/205/N/01/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 503.724,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie