[Archiwalny] Warszawa, ul. Toruńska - lokal mieszkalny (42,80 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Julian Banachowie/, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2014r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali nr 213,odbędzie się druga licytacjaudziału 1/2 w nieruchomości położonej: 03-226 Warszawa, ul.Toruńska 76, dla której Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa  IX  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą.

Cała nieruchomość stanowi lokal składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w.c., i przedpokoju o łącznej powierzchni 42,80 m2. Lokal usytuowany jest na IX piętrze budynku wielolokalowego.

Nieruchomość  została  oszacowana  w  trybie   art   948 kpc  na  kwotę  250 209,00 zl,  a  1/2 udziału w niej na kwotę 125 104,50zl. Cena wywołania udziału 1/2 wynosi 2/3  sumy oszacowania tj. 83 403,00 zl. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10  sumy  oszacowania  tj. 12 510,45  zł  w  taki  sposób,  aby 2 godziny przed wyznaczonym terminem licytacji wpływ rękojmi mógł być potwierdzony przy użyciu elektronicznych  środków  transmisji  danych,  na rachunek  depozytowy  Sądu  Rejonowego  dla  Warszawy  Pragi Północ 46 1030 1508 0000 0008 0353 5019, lub na rachunek bankowy komornika 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia-o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Poinoc Julian BanachowiczKancelaria Komornicza ul.Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa e-mail: warszawa.praga4@komomik.plwww.komomik-banachowicz.pl

 

Numer oferty: L/47/N/02/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 125.104,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie