[Archiwalny] Warszawa, ul. Urocza - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji    i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 10-12-2013r o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy ul.Terespolska 15a, 03-813 Warszawa, pokój P20, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy ul. Urocza 39b, 05-075 Warszawa Wesoła, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 377 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 282 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank SA 46150020801220800004050000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: ul. Terespolska 15a, Warszawa, 03-813 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:

Obwieszczenie 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Marek Polański

Kancelaria Komornicza, ul.Targowa 33, Warszawa, 03-728 Warszawa

tel. 22 618 03 83 / fax. 22 618 03 83

 

 

Numer oferty: L/110/N/11/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 282.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie