[Archiwalny] Warszawa, ul. Włodarzewska - lokal mieszkalny (88,58 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Mirosław Węgierski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-06-2014r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy ul. Marszałkowska 82 w sali nr 423, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 02-384 Warszawa, ul. Włodarzewska 55 A, dla której Sąd Rej. dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 889 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 666 750,00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA LVIII O/Warszawa 41 10201013 0000 0302 0007 6323.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy przy ul. Marszałkowska 82 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Mirosław Węgierskiul. Włodarzewska 8/13, 02-384 Warszawa tel.: 22 8235442 email: warszawa5@komornik.pl http: www.komornik.waw.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/122885

 

Numer oferty: L/24/N/03/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 666.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie