[Archiwalny] Warunki przetargu na zbycie nieruchomości upadłych zakładu produckji opakowań topaz w krośnie

Opis

 

 

 

WARUNKI PRZETARGU

na zbycie nieruchomości upadłych:

Zbigniewa Buczka – Zakład Produkcji Opakowań TOPAZ w Krośnie i wspólnika MICOR Halina I Zbigniew Buczek SP.J.

Haliny Buczek - wspólnika MICOR Halina I ZbigniewBuczek SP.J.

1. Przedmiot przetargu stanowi prawo własności (przysługujące upadłym na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej) nieruchomości położonej w Krośnie stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1397/1 o powierzchni 0,6152 ha zabudowaną dwoma budynkami objętą księgą wieczystą nr KS1K/00035991/0.

2. Opisana w pkt 1 nieruchomość została wyceniona w maju 2013 roku na kwotę 4.963.000 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych). Operat szacunkowy autorstwa rzeczoznawcy majątkowego Władysława Waisa jest udostępniony do wglądu w kancelarii syndyka (ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno) oraz w aktach sprawy V GUp 1/13 w Sądzie Rejonowym w Krośnie Wydział V Gospodarczy ul. Wolności 3, 38-400 Krosno.

3. Cena wywoławcza wynosi 4.963.000 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) przy czym sprzedaż nieruchomości nie podlega podatkowi VAT.

4. Zainteresowani winni składać pisemne oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2013 r. bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Krośnie ul. Wolności 3, 38-400 Krosno (V Wydział Gospodarczy) lub przesłać je w wymienionym terminie na adres tego Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu, nie zaś data nadania).

5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie o formacie mniejszym niż A4 oznaczonej dopiskiem „Przetarg Halina i Zbigniew Buczek”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie formatu A4. Każda z kopert winna być zaadresowana do w/w Sądu z podaniem sygnatur akt „V GUp 1/13 i VGUp 2/13” a także winna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

6. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa, którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium. W przetargu nie mogą uczestniczyć:

a) Syndyk i Sędzia Komisarz,

b) przedstawiciele upadłego,

c) małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo wyżej wymienionych osób,

d) oferenci, w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe.

7. Oferta powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę),

b) oferowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej bez dodatkowych warunków lub zastrzeżeń,

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i spełnia jego warunki,

d) oświadczenie oferenta o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,

e) oświadczenie oferenta o tym, że zapoznał się ze stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym przedmiotu przetargu i nie zgłasza zastrzeżeń,

f) podpis oferenta będącego osobą fizycznego, podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta nie będącego osobą fizyczną – na ofercie i oświadczeniach.

g) Wskazanie rachunku bankowego, na jaki powinno być zwrócone wadium, gdyby miało podlegać zwrotowi. 

8. W przypadku podmiotu gospodarczego oferent winien dołączyć dodatkowe dokumenty:

a) aktualny, wydany nie dawniej niż 14 dni wcześniej odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,

b) w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży przedmiotu przetargu za oferowaną cenę,

c) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane.

9. Oferty nie spełniające choćby jednego z powyższych warunków nie będą rozpoznawane.

10. Najpóźniej na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania ofert, oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu przedstawić oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kopię dowodu wpłaty wadium w wysokości 496.000 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na rachunek bankowy syndyka (Kancelaria Adwokacka Piotr Heliński Marzena Reng-Helińska Sp.P.) w Banku BPH S.A. numer 87 1060 0076 0000 3300 0075 7533. Warunek ten będzie spełniony również w sytuacji złożenia podczas posiedzenia przez syndyka oświadczenia potwierdzającego wpływ kwoty wadium do masy upadłości w terminie określonym w pkt. 11.

11. Oferent zobowiązany jest dokonać wpłaty wadium do dnia 10 lipca 2013 r. przy czym decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany w pkt. 10 warunków przetargu.

12. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w przedmiocie otwarcia ofert w dniu 12 lipca 2013 r. w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie ul. Wolności 3, 38-400 Krosno sala 01 o godzinie 11:00. Oferty będą rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i przybyłych oferentów.

13. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ważnych ofert, syndyk przeprowadzi aukcję (przetarg ustny) w którym mogą uczestniczyć wyłącznie ci oferenci, którzy złożyli ważne oferty i są obecni osobiście lub przez właściwie umocowanych pełnomocników na posiedzeniu, przy czym aukcja odbywa się na następujących warunkach:

a) cenę wywoławczą aukcji będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów, którzy złożyli ważne oferty;

b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą;

c) aukcja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia, a powinno wynosić kwotę postąpienia lub jej wielokrotność;

d) postąpienie ustala się na kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);

e) Syndyk wybiera ofertę uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem).

f) W przypadku gdyby w toku aukcji żaden z uczestniczących w niej oferentów nie zadeklarował kwoty wyższej, niż najwyższa z ważnych ofert pisemnych, syndyk wybiera tę ofertę. Syndyk wybiera tę ofertę również wówczas, gdyby na posiedzenie nie stawił się żaden z oferentów, którzy złożyli ważne oferty.

14. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego – Komisarza, zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a rachunek masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego sprzedaży, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na wskazane przez Syndyka konto bankowe.

15. Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Sędziego Komisarza, na wskazane w ofertach rachunki bankowe. Od wpłaconego wadium odsetki nie przysługują.

16. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy:

a) wygrywający przetarg oferent nie wpłaci całości ceny nabycia w sposób określony w pkt14 warunków przetargu lub nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości w terminie określonym w pkt. 14 warunków przetargu.

b) zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej określonej w pkt. 3 warunków przetargu.

17. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 PUiN).

18. Koszty zawarcia umowy sprzedaży pokrywa Kupujący. Prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży przysługuje syndykowi.

19. Prawo unieważnienia przetargu/aukcji bez podania przyczyn przysługuje wyłącznie Sędziemu Komisarzowi.

 

Numer oferty:
Region:
  • podkarpackie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny