[Archiwalny] Wiązów, woj. dolnośląskie, ul.Armii Krajowej - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Jan Heród na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2015 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie z siedzibą przy Bolka I Świdnickiego 7, 57-100 Strzelin, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Armii Ludowej 18, 57-120 Wiązów, dla którego IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Strzelinie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: - lokal mieszkalny 4 pokoje , kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, o powierzchni 98,32m2 - piwnica o powierzchni 9,15m2 - garaż o powierzchni 17,08m2

Suma oszacowania wynosi 170 070,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 552,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 007,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A. 41109024310000000616000148.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oławie

Jan Heród

Kancelaria Komornicza, Dzierżoniowska 16B, Strzelin, 57-100 Strzelin

tel. 713923050 / fax. 713920104

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM :

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/214057

 

 

Numer oferty: L/68/N/04/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 127 552,50 ZŁ
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie