[Archiwalny] Wiązowna, woj. mazowieckie, ul. Sosnowa - budynek mieszkalny (360 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Anna Bachańska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-12-2013 o godz. 15:00  w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy SOSNOWA  05-462 Wiązowna, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Otwocku prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Andriollego 40 lok 6 na podstawie art.953 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 11/12/2013 roku o godzinie 15.00 w Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 6 odbędzie się I L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w Zakręcie, ul. Sosnowa, gm. Wiązowna składającej się z działki gruntu o nr ewidencyjnym 158/7 z obrębu 0026 o łącznej powierzchni 2400m. kw.  Działka gruntu położona jest przy drodze nieutwardzonej, osiedlowej, ogrodzona ogrodzeniem konstrukcji drewnianej na słupkach murowanych i podmurówce z bramą i furtką od strony ulicy Sosnowej. Na terenie działki zlokalizowany jest budynek mieszkalny z garażem w bryle, jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym ,częściowo podpiwniczony, zbudowany w latach 90-tych o pow. użytkowej ok. 360 m.kw. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku.

 Nieruchomość oszacowano na kwotę 1 003 060,00zł., cena wywołania wynosi 752 295,00zł., Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć vadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. kwoty 100 306,00zł. na konto komornika: PKO BP S.A. XII O/Warszawa 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Vadium może być również złożone w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia o utracie rękojmi .

Suma oszacowania wynosi 1 003 060,00 zł. brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 752 295,00 zł. brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100 306,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 95 1020 1127 0000 1702 0013 3751. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Otwocku

Anna Bachańska

Kancelaria Komornicza, Andriollego 40,Otwock, 05-400 Otwock

tel. 22 719 50 22 / fax. 22 719 50 33

 

 

Numer oferty: L/109/N/10/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 752.295,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka