[Archiwalny] Dąbrowa woj. łódzkie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Bartosz Podyma na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-02-2015r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu mającego siedzibę przy Pl. Jagiellońskim 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: 

działka nr 760 o pow. 3,5 ha użytkowana rolniczo. Stopień kultury rolnej dobry. Teren działki płaski. Dojazd do działki drogą gruntową utwardzoną. W północno wschodniej części działki znajduje się zaniedbany staw rekreacyjny o pow. około 150m2. Teren wokół stawu porośnięty drzewami sosnowo świerkowymi w wieku kilkudziesięciu lat Nieruchomość jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki "Pyszna" położonej: 98-300 Wieluń, Dąbrowa, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 73.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowana i   wynosi 55 125,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 350,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 16 10204564 2017 0000 20011513 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Bartosz Podyma

ul. Jana Kilińskiego 25, 98-300 Wieluń

tel.: 043 8432061

mail: wielun.podyma@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/194204

Numer oferty: L/57/N/01/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 55.125,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka