[Archiwalny] WIeluń, woj. łódzkie - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Hanna Pagacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-11-2013r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu mającego siedzibę przy pl. Jagielloński 1, odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Wieluniu, os. Wyszyńskiego w bloku nr 26, będącego w zasobach Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dla którego  Sąd Rejonowy w Wieluniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą .

Lokal mieszkalny  usytuowany na I piętrze o powierzchni użytkowej 60,54m2, położony w budynku wielorodzinnym nr 26 na os. Wyszyńskiego w Wieluniu, zlokalizowanym na działce nr 448, obręb 9, m. Wieluń, o powierzchni  0,3586 ha. Do lokalu przynależna piwnica o pow. użytkowej 3,08m2.


Suma oszacowania wynosi 173 170,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 115 446,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 317,00zł. w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 98102045640000550200764969.

 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.13:00 oraz przeglądać w Sąd Rejonowy w Wieluniu I Wydział Cywilny 98-300 Wieluń, ul. Kilińskiego 12 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Hanna Pagacz

Kancelaria Komornicza, Andrzeja Struga 1, Wieluń, 98-300 Wieluń

tel. 043 483 36 35 / fax. 043 483 36 35

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/100665

Numer oferty: L/105/N/10/13
Region:
  • łódzkie
Cena: 115.446,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie